PEDAGOGIKA SPECJALNA

Higher School of Management and Administration in Opole
Duration
Studies extramural
Received the degree of

Study direction description

Na jednolite 5-letnie (10 semestrów) studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna zapraszamy wszystkie osoby, które mają poczucie, że ich powołaniem jest praca na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Studia na kierunku Pedagogika specjalna umożliwiają nabycie odpowiednich zawodowych zdolności, dzięki którym absolwent będzie wrażliwy na potrzeby człowieka z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym, człowieka wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji i społecznym funkcjonowaniu. Będą potrafił przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Studiujący na kierunku Pedagogika specjalna zdobędzie ciekawy, regulowany przez prawo zawód; zdobędzie wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne istotne dla zawodowego funkcjonowania w charakterze pedagoga specjalnego.

Program studiów na kierunku Pedagogika Specjalna obejmuje szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, z biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, metod stymulowania aktywności i kreatywności poznawczej młodego człowieka itd. Zawiera także paletę przedmiotów, w ramach których student zdobędzie przygotowanie merytoryczne do działalności nauczycielskiej w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej, a w tym kompetencje w zakresie: metodyki nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; metodyki pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną; metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w różnych typach placówek edukacyjnych, na różnych etapach edukacji.

Integralnym elementem kształcenia w sferze pedagogiki specjalnej są praktyki zawodowe, które umożliwiają studentowi budowę swego warsztatu pedagoga specjalnego – nauczyciela specjalisty, tj. kształtowanie i rozwój umiejętności dydaktyczno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z uczniami. Program studiów przewiduje śródroczne i ciągłe praktyki pedagogiczne w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej. Ponadto studenci będą mogli ćwiczyć i doskonalić swój warsztat pracy nauczyciela podczas praktyki pedagogicznej w Opolskiej Szkole Ćwiczeń lub Kluczborskiej Szkole Ćwiczeń.

Document obtained

Cities

Opole

Contact us

CONTACT

We are there for you

Do you want to join the project? We are waiting just for you. Feel free to contact us now.

  • Customer service
  • Goleniów, ul. Tadeusza Kościuszki 10b
HAVE ANY QUESTIONS?

Write to us

Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly
Please fill in the required fields correctly